త్వరలో "న్యూ" రిలీజ్త్వరలో నే.. అతి త్వరలో...


మీ అభిమాన థియేటర్ లో...


ఫిబ్రవరి పధ్నాలుగున...  2124 A.D. సంవత్సరంలో!


దర్శకత్వం:  అమ్యామ్యా
సంగీతం: డిండాంగ్ ఢిష్
మాటలు: ఛింపేశ్, ఇంకోరెవరో

0 comments:

Post a Comment