నా మూర్ఖత్వానికి కారణాలు

కత్తి ఛింపేశ్ కుమార్


Why am I a retard?  by Katti Chimpesh Kumar

Mild Mental Retardation With Undifferentiated SchizophreniaNCMH

Mental retardation

Mental Retardation

0 comments:

Post a Comment