ఛిల్లీ కవిత


Said a backbencher to me,
"Thou shall not thrive on
 reservations, you fucktard"
Sue him, I must. 
What pencil shall I use for the report
2B or not 2B...?

           -- Katti Mulligan


రిజర్వేషన్ తిండి తిని
జాతి ద్రోహం తలపెట్టే కుక్కా!"
అన్నాడు వెనకబెంచి నుంచి ఎవరో
అట్రాసిటీ కేసెయ్యాల్సిందే
ఏపెన్సిల్ తో రిపోర్ట్ రాయను
2B or not 2B...?


బ్లాగులోకపు జాతి ద్రోహి కామెడీ కత్తి పాత్రలోని జుగుప్సాకర అసంబద్ధతను ఇంత ఛిల్లీగా (అంతే లోతుగా) ఎత్తి చూపిన కపి మరెవరూ లేరేమో!
That's Katti Mulligan

***

          
Fucktard: A fucktard is a special variety of retard whose condition arises not from clinically demonstrable neurological impairment, but from buttersnap shitfuckery of the mind.

1 comments:

Anonymous said...

Gooԁ day! ӏ coulԁ haνе swoгn ӏ’ve visіted
уour blog befоre but after goіng thгough some of the ρоsts І realizeԁ it’s
new to mе. Nonethеless, I’m dеfinitely
delightеd I cаme acгoѕs it аnd I’ll be
book-marκіng it and cheсkіng baсk frequently!


Visit mу blоg pοst: ephedra hcl

Post a Comment