చింపాంజీల బజారుగూటీ బిళ్ళలో అభిజాత్యం, గుడుగుడుగుంచంలో అణచివేత నేపథ్యంలో హఠాత్తుగా సంభవించిన రిజర్వేషన్ మెకాలే తన సహజ పరిణామంలో అయితే అఫ్రికా అడవులమీదుగానూ,  వాటికను పడవల మీదగానూ ఎర్రగడ్డ ఆసుపత్రి బాట పట్టాలి. వాటికను మందు వితరణ రుచి తెలియక ముందు ఈ చింపాంజీవాద రాజకీయాలు "చలం'గానాయకి-కమ్యునిజం" మంత్రం జపించినా, ఆ తరువాత మహత్తరమైన వాటికను మందువితరణ భావజాలాన్ని చింపాంజీ అస్థిత్వ పోరాటపు నినాదంతో స్థిరపరిచే ప్రయత్నం చేసాయి. నిజానికి ఇదొక విపరీత పరిణామం. గుడుగుడుగుంచంలో గుడి శబ్దం ఉన్నట్లు ఈ విపరీతపరిణామానికి ఒక కాలిక్యులేటెడ్, కంప్యూటెద్, అస్సూండ్, ఇల్లస్ట్రేటేడ్   డిజైన్ ఉంటుందని నా సహ చింపాంజీ "చీర నీదా" వారు రాసారు తన పుస్తకం The chimp who loved me లో!

ప్రపంచం లో పరమ క్యాపిటలిస్టు ఆట ఏదైనా ఉంటే అది గుడుగుడుగుంచమే! అందుకే Lord McCauley Has been good for the Chimps of Vaticana and the sub-chimping chimps of India(Like sub human) అనేది ఈ పుస్తక సారాంశం. అదే కాక, ఒక చింపు ఆత్మకథలాగా కూడా మీరు దీన్ని చదువుకోవచ్చు! మజ్జిగ-మందు-తొక్కుడూబిళ్ళ, చికుచికుపుల్ల, మన సమాజాన్ని యుగాల తరబడీ ఎలా పీడిస్తున్నాయో తమ మందువితరణ డిజైన్ ని ఎలా అడ్ద్దుకుంటున్నాయో చెప్పే పుస్తకం ఇది:


All I could think was, "Oh God! I'm going to be sexually assaulted by a chimp!"  I pictured the 911 call.  I saw the operator laughing so uncontrollably that she forgot to send help.  I tried to peel Sammy's pinching, prying hands off my naked, wet body and realized that I had to get some clothes on. 
Making what I thought were soothing, calming little hoots and grunts, I worked my way slowly towards the bedroom closet.  This took ten minutes; Sammy seemed to sense that my intentions were not the same as his.  I grabbed some clothes, and then I remembered that his favorite playthings were handbags with goodies in them. 
Snatching anything I could find that was shiny and chimp-proof, I shoved it all in two purses.  We sat on the bed together (me stark naked and dripping wet) like a couple of nervous virgins on their wedding night.  I tried to remain nonchalant.  Chimps are deeply suspicious beings and they pick up on any vibes that suggest danger or change.  Slowly, Sammy let go of me with one hand and dug into the bag.  I tried to put a shirt on-not a chance.   My new boyfriend knew I was up to something.   We continued in this fashion for an hour and a half.   I prayed that someone would come to the door.  Then I prayed they wouldn't.  What in hell would I say?
తప్పకుండా చదవాల్సిన పుస్తకం!

0 comments:

Post a Comment