ఛింపేశ్ గారు, పోలీసులా భయంగా ఉందండి!

మనకు బాగా తెలిసిన మూర్ఖశిఖామణి ఒకడు గత రెండ్రోజులుగా ఈమెయిల్ బెదిరింపులకు దిగాడు. పోలీసులొస్తారనీ, పట్టీస్కుంటారనీ, జైల్లో పెట్టీస్కుంటారనీ యెట్సెట్రా యెట్సెట్రా.. ఆయనకి సవినయంగా నా సమాధానాన్ని నివేదించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది, అందుకే మౌనంవీడి ఈ ఠ-పా!

Dearest Chimpesh

Its been long since I spoke to you. It was nice receiving an email from you after a long time. Yes. I am who you think I am. Regarding that thing you said about police coming and getting me - Thank you!! I really don't have enough middle fingers to let you know how I feel about that. Hope you understand. Take care!

See you around.

Yours lovingly,
Paanashaala Naresh.

0 comments:

Post a Comment